Dvouleté obory vzdělání zakončené maturitní zkouškouPopis oboru

64-41-L/51 Podnikání

Základní údaje:

 • Délka studia: 2 roky, nástavbové denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení učebního oboru s výučním listem
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa:
Absolventi tohoto oboru vzdělání jsou středoškolsky vzdělaní pracovníci se všeobecným a odborným vzděláním. Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. V průběhu přípravy je kladen důraz na rozvoj schopnosti aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku. Důraz je také kladen na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Uplatnění absolventa

Po ukončení vzdělávání jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.Popis oboru

23-43-L/51 Provozní technika

Základní údaje:

 • Délka studia: 2 roky, nástavbové denní studium
 • Podmínky přijetí: pro absolventy učebních oborů 23-56-H/01 Obráběč kovů, 23-51-H/01 Strojní mechanik, 23-52-H/01 Nástrojář, 23-68-H/01 Mechanik a opravář pro kolejová vozidla, 36-52-H/01 Instalatér, 23-55-H/01 Klempíř - stavební výroba, případně pro obsahově podobné obory
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa:
Absolvent školního vzdělávacího programu Provozní technika je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V teoretické části si studenti rozšíří znalosti z odborných předmětů, z oblasti strojírenské výroby (Technologie, Technologie montáží a oprav, Technické měření, Stroje a zařízení, Technická mechanika, Konstruování v CAD).
Absolvent se orientuje v ekonomických vazbách, základním daňovém systému, disponuje základními znalostmi právního vědomí, v bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

Uplatnění absolventa

Získané znalosti a dovednosti uplatní ve vedení menších výrobních, kontrolních, opravárenských úseků ve strojírenském průmyslu, ale i v podnikání při řízení vlastní firmy.Popis oboru

33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba

Základní údaje:

 • Délka studia: 2 roky, nástavbové denní studium
 • Podmínky přijetí: úspěšné ukončení učebních oborů s výučním listem 33-56-H/01 Truhlář, 33-59-H/01 Čalouník, 41-57-H/01 Zpracovatel dřeva, splnění podmínek přijímacího řízení
 • Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
 • Certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce (maturita má dvě části - společnou a profilovou)
 • Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil absolventa:
Absolvent školního vzdělávacího programu Nábytkářská a dřevařská výroba je středoškolsky vzdělaný pracovník, se všeobecným i odborným vzděláním, které získal v tříleté formě středního vzdělání ukončeného závěrečnou zkouškou a následně v dvouletém nástavbovém vzdělávání ve všeobecně vzdělávacích předmětech a odborných předmětech zaměřených na technologii, konstrukci výroby a řízení výroby.
Absolvent disponuje kompetencemi k technické přípravě výroby v dřevozpracujícím průmyslu v oblastech nábytkářské a dřevařské výroby, čalounictví, v oblasti dřevěných konstrukcí, ve středních technickohospodářských funkcích, ale i v drobném podnikání. Dokáže operativně navrhovat použití vhodných konstrukčních materiálů, technických zařízení, nářadí, nástrojů, výrobních a technologických pomůcek. Je schopen přetvářet suroviny v polotovary a hotové výrobky, kontrolovat kvalitu vyrobených částí nebo celků truhlářských výrobků.
Absolvent se orientuje v ekonomických vazbách, základním daňovém systému, disponuje základními znalostmi právního vědomí, v bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

Uplatnění absolventa

V praxi ve velkých, středně velkých i malých firmách na střední a nižší úrovni řízení a organizaci výroby, např. jako vedoucí a přípraváři výroby, plánovači, mistři, referenti v oblasti výrobní kontroly a kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. Uplatnit se mohou i jako technologové, konstruktéři, návrháři a operátoři ve všech oblastech výroby, případně i jako úředníci v oblasti státní správy.
Získané znalosti a dovednosti absolvent uplatní také při řízení vlastní firmy v profesní oblasti získaného odborného vzdělání, na kterou se připravoval v předchozí přípravě v konkrétním učebním oboru..