NF – Podpora žáků – příspěvky

Pomoc žákům SŠŽTS Šumperk, kteří se nachází ve finanční tísni formou finančního příspěvku.
   
Náš nadační fond eviduje žáky (dle návrhu speciálního školního pedagoga a třídních učitelů), kteří se nachází v tíživé sociální situaci. Hlavním kritériem pro výběr žáka je prostředí sociálně slabší rodiny, čímž se rozumí zejména - rodina s nízkými příjmy rodičů, společná domácnost žáka ve vícečetné rodině pouze s jedním živitelem (rodičem nebo jiným příbuzným), finanční tíseň rodiny z jiných důvodů.
Třídní učitel i speciální pedagog při svém doporučení hodnotí u žáka také seriózní zájem o studium, docházku, chování k jiným žákům a učitelům a respektování školního řádu.
   
1. příspěvek na stravování
2. příspěvek na jízdné
3. příspěvek na školní pomůcky
4. příspěvek na školní akce
   
Finanční prostředky se použijí pouze na prokazatelného výdaje.
   
1. Jednorázová, nepravidelná pomoc
č.ú.: 115-1178820297/0100
VS: 88RRRR (R-rok)
text pro příjemce: účel podpory, na kterou bude příspěvek použit, viz odstavec výše body 1.-4.
   
2. Pravidelná podpora - formou darovací smlouvy
V případě příspěvku formou pravidelné podpory kontaktujte prosím Petr Nedělník (tel. 583 320 135, email: nedelnik@sszts.cz)
   
Jelikož účet Nadačního fondu musí být transparentní, prosíme všechny dárce, aby spolu se zaslanou částkou poslali své identifikační údaje: Jméno, příjmení, bydliště, výše zaslaného příspěvku, datum odeslání na email: nedelnik@sszts.cz
   
Bližší informace: Petr Nedělník, tel: 583 320 135, nedelnik@sszts.cz