NF – Základní informace

Název:
Nadační fond SŠŽTS Šumperk
   
Sídlo:
Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk
   
IČ:
044 63 242
   
Účel:
– Zabezpečení hmotného zázemí školy včetně jeho vybavení, pořizování školních pomůcek, vnitřního vybavení, financování služeb poskytovaných školou v rámci její činnosti pedagogické a dalších činností souvisejících s provozem školy.
– Zabezpečení a podpora financování výchovně vzdělávacích činností školy, sportovních, kulturních, osvětových a publikačních činností školy, jejích žáků, učitelů a ostatního personálu školy.
– Zabezpečení a podpora financování různých forem stipendií, hromadné i individuální sociální podpory žáků, měňování žáků peněžité i věcné, studijních a jiných pobytů žáků a učitelů v zahraničí nebo v tuzemsku.
– Zabezpečení a podpora financování pobytů učitelů a žáků zahraničních škol nebo jiných tuzemských škol v rámci výměnných studijních programů a pobytů v rámci ostatních činností zajišťovaných školou, zejména pak činností kulturních, sportovních a osvětových.
– Podpora práce učitelského sboru a ostatního personálu školy.
   
Zdroje příjmů:
Příspěvky od rodičů za žáky;
dary, příspěvky od fyzických i právnických osob.
   
Správní rada:
Předseda – Marie Neduchalová
Členové – Ing. Josef Diviš (za školu), Ing. Jiří Cigánek (za školskou radu – rodiče)
Revizor Jitka Krystková
   
Bankovní spojení:
115-1178820297/0100, KB, a.s. Šumperk
   
Příspěvky:
Příspěvek za žáka ve výši 250,--Kč zasílejte pod variabilním symbolem 20158888, do poznámky pro příjemce uveďte příjmení a jméno žáka, případně zašlete avízo o platbě pro identifikaci na e-mail kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:
Petr Nedělník, nedelnik@sszts.cz, 583 320 135
   

V Šumperku 16. října 2015
Text – Petr Nedělník